Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 01 2018

Potrzebuję, żebyś powiedział mi co czujesz, co myślisz, na czym stoimy, czego chcesz. Szczerze i szczegółowo.
Reposted fromTewi Tewi vianieobecnosc nieobecnosc
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła Mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka.
— Tove Jansson, Tatuś Muminka i morze
Reposted fromrol rol vianieobecnosc nieobecnosc
6065 c98c
Jestem w ciemności i próbuję widzieć jasno.
— Albert Camus – Dżuma
Reposted fromnyaako nyaako vianieobecnosc nieobecnosc
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromnihil-sum nihil-sum vianieobecnosc nieobecnosc
6056 d2c7
Reposted fromtisiphone tisiphone vianieobecnosc nieobecnosc
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazmora zmora
0195 22a8 500
Reposted fromqb qb viahagis hagis
0959 a660
Reposted fromi-need-a-life i-need-a-life viamielle mielle
1683 b7bb
Reposted fromhagis hagis
1704 22e7
Reposted fromhagis hagis
1709 8d79
Reposted fromhagis hagis
1791 8a68 500
Reposted fromphilipp philipp
8331 1df8 500
Reposted frommicrowalrus microwalrus viazmora zmora
Myślisz mi się. Nieprzerwanie.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromplayinglove playinglove viazmora zmora
1840 3f5d 500
Reposted fromnutt nutt viaoll oll
Zauważam, że im jestem starszy, tym mniej lubię mówić. Zwłaszcza że ludzie dużo mówią, ale nie rozmawiają, nie wymieniają myśli, tylko paplają. To męczące. I nie spotykają się ze sobą, tylko powtarzają: "Dobra, to jesteśmy w kontakcie". Każdy jest gdzieś w sobie. Wymieniają komunikaty.
— .
Reposted frompalell palell viaoll oll
7120 f95c
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl