Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2018

0578 0b62
Reposted fromzciach zciach vianieobecnosc nieobecnosc
8602 3194 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianieobecnosc nieobecnosc
7845 3f35 500
Reposted fromMatalisman Matalisman vianieobecnosc nieobecnosc

May 06 2018

3431 c9cd 500
Reposted fromczinok czinok viakjuik kjuik
Reposted fromTullfrog Tullfrog viakjuik kjuik
8555 bdae 500
via Rysuję bo nie umiem.
Reposted fromnutt nutt viamakle makle
9746 bc79 500
Reposted fromfreakish freakish vianieobecnosc nieobecnosc
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow
Reposted frommonstrum monstrum vianieobecnosc nieobecnosc
7695 da94 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakjuik kjuik
Reposted fromoll oll vianieobecnosc nieobecnosc
Zdarzyłem się Tobie. Ludzie czasem zdarzają się sobie. Oszukujemy się, że mamy nad tym władzę. To nieprawda. Zdarzamy się sobie. Tak. Zdarzyłaś się mi.
I boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— (via hiniceday)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier vianieobecnosc nieobecnosc
7562 0fbd
7496 5ba4
Reposted fromLotte Lotte vianieobecnosc nieobecnosc
4133 cfee 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viamakle makle
outdoors
Reposted fromDeva Deva viakjuik kjuik
5614 90bc 500
Reposted fromoll oll
2610 38b8 500
Reposted fromlugola lugola viaoll oll
3255 e143 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
4983 8754
Reposted fromtichga tichga viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl